Wednesday, March 15, 2006

PEUNYATAAN UMUM TEUNTANG HAK-HAK ASASI MANUSIA

MUKADIMAH

Assalammualaikum meunan ulon kheun watee bi saleuem meureumpok gata wa alaikum salaam balaih gata kheun geutanyoe taseunyom rumeh lagoina lon puphon ladju meukeusud ulon keunoe ulon tron meurumpok gata lon peutrok haba suai paleng phon Peunyataan Umum Hak-Hak Asasi Manusia. Tiep ureueng lahee dengon hak-hak droe kareuna geutanyoe bangsa manusia hak-hak muteulak njang saban keu barangso djih, lon ngon gata droe sama mulia Peusyarikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kana "komitmen" meunan keuh dikheun lee awak lua dijunjong diseu-on dilindong dipeutheun peunyuloh ureueng haroik merdeka. Pane "komitmen" bak awai phon, puteh licen lon neulop sion-on Piagam Peusyarikatan Bangsa-Bangsa di sinan dikheun keuyakinan geutanyoe bandum keu nyan hai aduen Hak Asasi Manusia. Cempala kuneng jipoue ue baroh cicem ceudaih jroh ceungklak lagoina uroe ka beungoh djanji ka putoih mat bak kukoih Hak Asasi Manusia.

PEUNYATAAN UMUM TEUNTANG HAK ASASI MANUSIA

M u k a d i m a h

Ta bileueng-bileueng ranub lam puan han trok deulapan di dalam raga ta timang-timang Peunyataan Umum nyan na tujoh bilangan paleng utama;

Teuseubot bak phon "martabat alamiah" hak nyang pantaih makheulok manusia hak-hak nyang saban dan muteulak sah teumpat teumeuduek "keumeurdekaan, keuadilan, perdamaian dunia";
Suai keudua nyang ditimang-timang dipandang hana yum ureueng abeihna leu that buet awak nyan, lagee binatang beungeh meuradang hatee manusia;

Rasa teumakot tiep uroe sabee udep ngon matee hana leu bida ho ho nyang tajak hana bebaih lee sang donya nyoe ka akhee tamong nuraka meubacut hana yum di nyawong ureueng puepue meulinteung dilaboih saja nyan keuh seubab nyan hai teungku peu nyum seurata ureueng haroih merdeka;

Suai leumboi lhee cuba timang lom atoe ngon hukom hak asasi manusia nyang keuh cara peuteunang kaom liwat Peusyarikatan Bangsa-Bangsa keupeuet diseubut peukong hubongan ngon dan rakan di leu neugara nyang keulimong, kheun Piagam nyan peuyakin bandum keu hak asasi manusia nyang keulimong, haroih tapeutrang hak-hak geutanyoe bek eunteuk meucawo meuraba-raba;

Suai martabat hareukat umat nyoe hak seunaroe bandum manusia inong ngon agam duek bak saree jeuet mangat tapikee keumajuan beusama udep leubeh geot keu seurata ulee supaya bek meupakee seusama syedara;

Suai keunam bandum seupakat dong bak rapat deungon PBB bandum bangsa suara ka bulat junjong that-that hak asasi nyang keutujoh, bak muphom beuthat leubeh meukarat bebaih merdeka nyang paleng peunteng bah peuteupat cara peuseulamat djanji nyang kana djinoe meulangkah ke

Peunyataan Umum Majeulih Umum

Peusyarikatan Bangsa-Bangsa

suai nyang ka kayem ta kheun-kheun hak asasi bandum umat manusia Peunyataan Umum nyan keu ukoran umum keu tiep-tiep bangsa seugala neugara nyoe tamuphom Peunyataan nyan dum jeuet tasuson sion-on bandum reuncana nyang diseubot-seubot nibak phon-phon tabi keu kaom ajaran ngon didekan nyata deungon nyan geutanyoe maken tamuphom hak-hak kaom keu bebaih merdeka lom nibak nyan peureulee leubeh tapeumaju leubeh tapeumeusyeuhu dari nyang kaka leubeh dimuphom le kaom, leubeh diaku takheun ibarat lampue dalam geulita.

P a s a i 1

Bandum manusia lahee bebaih merdeka deungon hak ngon martabat nyang sama. Ngon akai taseumikee, ngon atee tameurasa bandum geutanyoe lagee syedara.

P a s a i 2

Tiep ureueng na hak saban bandum bebaih lam grak, bebiah lam bicara meunan keuh dikheun lam Peunyataan Umum Peureulee that-that tapham wahee syedara Peunyataan PBB nyan hana keucuali rupa ngon hi, puteh ngon itam inong ngon agam, brok ngon tari dipandang sahi uroe ngon malam.
Basa, agama, sukee ngon bangsa hana dipeubida, meunan tjit sikap politek pangkat, hak milek, gasien ngon kaya dipandang seurupa, wahai pocut adek keududukan politek, hukom nangroe ureueng sidroe-droe (merdeka, jajahan, atawa seuteungoh jajahan) hame ditilek dan disidek, hanjeuet dihiroe duek bak sajan, dong pih bak saban.

P a s a i 3

Ureueng droe-droe bak jameun jinoe hanjeuet boh ato keu ureueng lingka kareuna na hak udeep droe di dalam donya hame tapeukarue wahee syeedara.

P a s a i 4

Hana sidroe ureueng bak jameun jinoe jeuet boh atoe keu ureueng lingka (tapeubudak, taprah, tajajah, tapeurugoe) buet nyan dilarang jinoe ngon teuma.

P a s a i 5

Tan sidroe ureueng patot tasiksa jeuet tadeura peuturot palak atawa tahukom ban-ban na hawa atawa tahina ban-ban na galak.

P a s a i 6

Tiep-tiep ureueng tjit na hak droe na hak meungaku di keue hukom tapeulaku ureueng nyan sebagoe pribadi droe hanjeuet beurangsoe tapubuet nyang kon-kon.

P a s a i 7

Tiep ureueng saban bak mata hukom salah ngon beuna ta kalon teuma tiep ureueng na hak lindongan hukom tan na bida deungon laen manusia. Patot hai rakan tanyoe tapuphom hanjeuet hai ampon tapeubida-bida jelaih nyan meuneuntang Peunyataan Umum Teuntang Hak-Hak Asasi Manusia.

P a s a i 8

Tiep ureueng na hak teurimong nyan le ureueng carong dikheun "pemulihan efektif" dari nyang diseubut "pengadilan nasional yang kompeten" yakni keu seugala tindakan nyang meulangga "hak-hak fundamental" nyang dijok ke gob nyan le undang-undang dasa atawa hukom.

P a s a i 9

Hana sidroe ureueng hai cutwa inseun jeuet ban seuwenang-wenang didrop ngon ditheun atawa diboh dipeuaseng di uteun di rimba atawa dengan laen cara nyang tak semeuna-meuna.

P a s a i 10

Bandum ureueng, hai teungku raja ateueh peuradilan na saban hak peuradilan nyang adee ngon teubuka lee peungadilan bebaih hana meumihak.

P a s a i 11

Barangasoe didakwa lee hukom hanjeuet hai kaom tapeugah salah preh dilee peungadilan teubuka peugot putosan deungon jaminan djeulaih peungadilan bebiah.
Hana sidroe ureueng jeuet tapeusalah yoh goh jeulahh meulangga hukom Seubab salah ngon beuna goh lom sah yoh goh diputoh lee tuanku hakim.

P a s a i 12

Hukom nasional dan internasional pih dipeugah hanjeuet kheun salah watee buet nyan teujadi hanjeuet peubeurat hukoman si salah dari nyang haroih teujadi hai teungku sidi.

P a s a i 13

Tiep-tiep ureueng na hak dijak ho-ho nyang galak bandum ureueng na hak, hai cut adoe taduek lam bataih-bataih saboh nanggroe.
Tiep-tiep ureueng nak hak droe pinah dari saboih nanggroe u laen nanggroe teumasok nanggroe djieh keudroe dan wo teuma u nanggro droe.

P a s a i 14

Bandum ureueng deungon niet droe na hak weh u rantoe mita suaka nyan keuh cara wahei samlakoe tapeuplueng droe dari hukom rimba.
Bek tapeusaban wahei nyak awan ngon peunjahat kon politek nyang dipeuplueng droe atawa buet ngon tindakan nyang meulawan dasa ngon tujuan PBB bunoe.

P a s a i 15

Tiep ureueng na hak maseng-maseng droe meugantoe nanggroe pat nyang suka meunan kheun PBB wahee pang nanggroe teuntang gantoe meugantoe warga neugara.
Hana barangsoe ban mangat asoe droe peubateu hak warga neugara ureueng sidroe-droe atawa ban-ban galak peutulak hak ureueng nyang meuganteo warga neugara lagee pinah seung.

P a s a i 16

Meunyo ban bandum galak boh rambot hana lee lagot kuneng boh langsat meunyo inong ngon agam umu djih ka cot beudoh hai rakan meukawen leugat agam atawa inong kana hak djih hak meunikah ngon meukeuluarga. Hak meukawen ngon meuchree pih hana pandang bangsa, warga neugara ngon agama.
ureueng nyang meukawen, hai puteh licen ta kheun mungken ngon pilihan droe linto ngon dara baro peujatoh pilihan han jeuet jitham lee barangsoe.
Ayah, ma ngon aneuk-aneuk, nyoe na meunan takheun, hai aneuk teungku di barat saboh keusatuan alamiah masyarakat nyang mendasar, bandum na lindongan dari negara ngon masyarakat.

P a s a i 17

Na hak ateueh atra bagi tiep-tiep ureueng sidroe-droe atawa beusama han jeuet dipeukaru le sidroe-droe ureueng.
Bandum geutanyoe bebaih tapeumeugah peuteubit peundapat hansoe jeuet ceugah informasi ngon asoe pikeran bebaih ta mita bebah teurimong ngon tapeutrok tan bataih wilayah.

P a s a i 18

Tiep ureueng na hak, wahei nyak intan ateueh keubebasan pikeran, agama ngon atee nurani teumasok meuganto agama atawa kepeucayaan meunan keuh dipeupham lee Peunyataan Umum PBB supaya meusampo, wahee samlakoe ajaran nyan haroih tapeuaja, tapubuet, tapeutaat, sidroe-droe atawa beusama, di keue umum atawa sidroe-droe ngon beurangsoe.

P a s a i 19

Bandum geutanyoe bebaih tapeumeugah bebah tasanggah, bebah tapeunyoe hana sidroe ureueng jeuet diceugah pue-pue nyang tapeugah ban saban uroe mita, teurimong ngon peutrok informasi dan asoe pikeran, pih hanjeuet soe tham pih bebah tangeui tiep media hana batasan di dalam nanggroe atawa lua rantoe.

P a s a i 20

Tanyoe pih na hak meusapat-sapat ta peuduek rapat ta peugah haba hanjeuet soe ceugah han jeuet soe umpat hanjeuet soe na tham ngon cara paksa.
Na hak bak tanyoe beudong kumpolan meukawan-kawan ikot peumilu han jeuet soe paksa ikot kumpolan geutanyoe bebaih that-that bak tameuikue.

P a s a i 21

Ikot peumilu langsung ngon bebah pileh wakilah nyang tapeucaya bek salah pileh awak wakilah bacut meusalah pileh nyang buya.
Meunang ngon talo kon masalah jujor ngon ade paleng utama na hak taturot lam pameurintah meunyo nyoe ceudah pimpen neugara.
Nyang hanjeuet tatulak keuheundak rakyat lam bandum teumpat lam kuasa neugara keuheundak rakyat haruih peuteugah peundapat liwat peumilu nyang jujor, adee, bebah, rahasia peumilu meuseuti murnie ngon teutap umum, seudeurajat, bebaih ngon rahsia jeuet tjit ngon cara laen nyang sama mantap tapi nyang peunteng bebah ngon rahsia.

P a s a i 22

Tiep ureueng, seubagoe warga masyarakat na hak ateueh jaminan sosiai nyang utama ureueng nyang paleng meukarat bek tok dimita hareukat deungon meugadee nyang bandum peureulee demi martabat droe sidroe pribadi nyang timoh bebah merdeka rot useuha-useuha lam nanggroe ngon lua rantoe nyang diuroih ngon sumber daya tiep neugara.

P a s a i 23

Tiep ureueng na hak ateueh buet useuha bebah dipileh peu nyang jih suka jih pih na hak ateueh syarat-syarat buet nyang adee seureuta hak lindongan dari peunganggoran.
Tiep-tiep ureueng, hai agam meutuah, hanjeeut na diskriminasi dalam hai upah keu buet yang saban, beurat ngon ringan inong ngon agam hanjeuet na bida.
Tiep ureung keureuja na hak keu upah nyang adee dan meu-untong, nyang ka jeulah nyang na jamenan udeep, nyang na martabat na lindongan sosiai, keu dro ngon keurabat.
Tiep ureueng na hak peudong kumpolan dan tamong syarikat-syarikat seukeureuja nyang na nyan keuh cara peulindong droe dari kaom majikan nyang seuwenang-wenang.

P a s a i 24

Ureueng keureuja kon budak dolat nyang patoh bulat bak tuanku raja tanyo pieh na hak tameusyarikat keu tameumupakat ke seujahteura.

P a s a i 25

Tiep ureueng na hak ke tarap udeep jroh na jaminan keusehatan ke droe ngon aneuk binoe teumasok hak keu ie ngon bue, pakaian ngon rumoh keusejahteraan ngon jaminan sosiai haruih dihiroe jaminan pieh beuna ke awak menganggoe yang saket ngon cacat, trep ngon baroe nyang janda-janda ngon lanjot usia seureuta kaom nyang kureung beulanja.
Ma ngon aneuk bek meutangilang bak na beureujang rawatan ngon bantuan bandum aneuk, teumasok nyang lahee hareum jaminan sosiai neugara haroih na keu awak nyan.

P a s a i 26

Hak tiep aneuk tamong sikula, wahee ya ayah nyang hana biaya, paleng ubit sikula rendah peundidikan reundah meuseuti peuwajib supaya tiep aneuk sikula teureutib. Peundidikan teukeunik ngon jurusan haroih jeulah haruih teupeuhah luah keu ureueng lingka meunan cit lom peundidekan tinggi haroih cit keu ureueng lingka sama seukali.
Peundidekan meuseuti peukeumang pribadi dan peukong peunghargaan hak asasi "Kebebesan fundamental" bek hana taturi bandum nyan saban peunteng lagee bu ngon ie.
Aneuk miet lagee ie biet ngon bue puteh suci murni lagee kertah goh teutuleh ureueng tuha, inong ngon agam, wajeb tapham awak nyan haroih dibimbeng watee pileh peundidekan.

P a s a i 27

Nyoe na sikula ureueng jeuet ceudah carong dipeugah seugala rupa seubab nyan peureulee na keubebasan peukeumang ileumee ngon keubudayaan.
Nyang hana mudah ta cipta karya karya ileumee, seuni, sastra ngon budaya uleh seubab nyan peureulee lindongan karya ilmiah, seuni, sasteura ngon budaya.

P a s a i 28

Tiep-tiep ureueng na hak ateueh saboih tatanan, sosial ngon internasional, meunan bak tapham lam tatanan nyan, hak-hak dan keubebasan lam Peunyataan nyo, peureulee teulaksana peunoh bak sajan.

P a s a i 29

Tiep-tiep ureueng, hai bungong kareueng na keuwajiban keu masyarakat luah masyarakat teumpat tiep-tiep ureueng peukeumang keupribadian ngon hana bataih.
Tiep-tiep ureueng na hak ngon keubebasan lam tapeujalan, meunan peureulee takheun tiep ureueng haroih tundok keu batasan-batasan yakni undang-undang ngon peuraturan tujuan undang-undang, taakue, tapeuhormat hak ngon keubebasan ureueng laen, dan keu tapeujalan syarat-syarat nyang adee lam akhlak, keutertiban, dan keseujehteraan umum lam masyarakat demokratis.
Hak ngon kebebasan nyan, hai nyak bintang sama seukali hanjeut meuteuntang ngon tujuan dan prinsep-prinsep Peusyarikatan Bangsa-Bangsa.

P a s a i 30

Han jeuet na saboih dalam Peunyataan nyoe ta peusalah tafsee, hai bungong padee yakni meupeujok hak keu saboh neugara, keulompok atawa ureung si droe-droe. Yakni hak teulibat lam tiep keugiatan nyang meukeusud meupeurusak hak-hak ngon keubebasan nyang na dalam Peunyataan nyoe salah tafsee nyan hanjeuet na beu ubee ujung padee.

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

Mukadimah

Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan mutlak dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,
Menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak asasi manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap kenikmatan kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari ketakutan dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penindasan,

Menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan antara negara-negara perlu digalakkan,

Menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sekali lagi telah menyatakan di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa kepercayaan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan nilai seseorang manusia dan akan hak-hak yang sama dari pria maupun wanita, dan telah bertekad untuk menggalakkan kemajuan sosial dan taraf hidup yang lebih baik di dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang bahwa Negara-Negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan asasi, dengan bekerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Menimbang bahwa pengertian umum tentang hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji ini, maka,

Majelis Umum dengan ini memproklamasikan

Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia

sebagai satu standar umum keberhasilan untuk semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap orang dan setiap badan dalam masyarakat dengan senantiasa mengingat Pernyataan ini, akan berusaha dengan jalan mengajar dan mendidik untuk menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya secara universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah-daerah yang berada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1

Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.

Pasal 2

Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Pernyataan ini tanpa perkecualian apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat yang berlainan, asal mula kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Di samping itu, tidak diperbolehkan melakukan perbedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3

Setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu.

Pasal 4

Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan, perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun mesti dilarang.

Pasal 5

Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, memperoleh perlakuan atau dihukum secara tidak manusiawi atau direndahkan martabatnya.

Pasal 6

Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7

Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Pasal 8

Setiap orang berhak atas bantuan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan pelanggaran hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9

Tak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10

Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas pengadilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu pelanggaran hukum dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.
Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran hukum karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran hukum menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman lebih berat daripada hukuman yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran hukum itu dilakukan.

Pasal 12

Tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan surat-menyuratnya, juga tak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti itu.

Pasal 13

Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
Setiap orang berhak meninggalkan sesuatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14

Setiap orang berhak mencari dan menikmati suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15

Setiap orang berhak atas sesuatu kewarga-negaraan.
Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarga-negaraannya atau ditolak haknya untuk mengganti kewarga-negaraan.

Pasal 16

Pria dan wanita yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarga-negaraan atau agama, berhak untuk nikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan pada saat perceraian.
Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
Keluarga adalah kesatuan alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapat perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17

Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
Tak seorang pun boleh dirampas hartanya dengan semena-mena.

Pasal 18

Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, mempraktekkannya, melaksanakan ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas (wilayah).

Pasal 20

Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai.
Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki sesuatu perkumpulan.

Pasal 21

Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan yang tidak membeda-bedakan, dan dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22

Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak melaksanakan dengan perantaraan usaha-usaha nasional dan kerjasama internasional, dan sesuai dengan organisasi serta sumber-sumber kekayaan dari setiap Negara, hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya.

Pasal 23

Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil serta baik, dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.
Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
Setiap orang yang melakukan pekerjaan berhak atas pengupahan yang adil dan baik yang menjamin kehidupannya dan keluarganya, suatu kehidupan yang pantas untuk manusia yang bermartabat, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24

Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari libur berkala, dengan menerima upah.

Pasal 25

Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda, mencapai usia lanjut atau mengalami kekurangan mata pencarian yang lain karena keadaan yang berada di luar kekuasaannya.
Para ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk tingkat sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan jurusan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pengajaran tinggi harus secara adil dapat diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan terhadap hak-hak manusia dan kebebasan asasi. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
Orang-tua mempunyai hak utama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27

Setiap orang berhak untuk turut serta dengan bebas dalam kehidupan kebudayaan masyarakat, untuk mengecap kenikmatan kesenian dan berbagi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan manfaatnya.
Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moril dan material yang diperoleh sebagai hasil dari sesuatu produksi ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28

Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Pernyataan ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29

Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana ia memperoleh kesempatan untuk mengembangkan pribadinya dengan penuh dan leluasa.
Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30

Tidak satu pun di dalam Pernyataan ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun atau melakukan perbuatan yang bertujuan untuk merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Pernyataan ini.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home